java知识点收录

浮夸小生。
2022-12-20 / 2 评论 / 225 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2022年12月20日,已超过544天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。


永无止境
深拷贝
https://zhuanlan.zhihu.com/p/260117694
https://github.com/lvminghui/Java-Notes

Hashmap https://zhuanlan.zhihu.com/p/21673805

SpringBoot自动装配原理https://blog.csdn.net/qq_36986015/article/details/107488437

b树和b+树的区别https://blog.csdn.net/login_sonata/article/details/75268075

二叉树的四种遍历方式https://www.cnblogs.com/du001011/p/11229170.html

Mysql ACID https://www.jianshu.com/p/fc8a654f2205

Mysql MVVC https://www.cnblogs.com/hirampeng/p/9944200.html

Mysql 覆盖索引 https://zhuanlan.zhihu.com/p/107125866

JVM和JMM https://zhuanlan.zhihu.com/p/136623445,https://www.bilibili.com/video/BV12t411u726

JDK1.7和JDK1.8的内存模型比较https://blog.csdn.net/Hollake/article/details/92762180

Java中的常量池https://blog.csdn.net/zm13007310400/article/details/77534349
接口和抽象类https://cloud.tencent.com/developer/article/1677833

Spring实例化Bean三种方法https://www.cnblogs.com/liushiqiang123/p/11502986.html
Bean注入https://www.cnblogs.com/tuyang1129/p/12873492.html
设计模式7大原则https://zhuanlan.zhihu.com/p/24614363
OAuth2.0认证流程https://www.cnblogs.com/wudimanong/p/10821215.html

线程池https://blog.csdn.net/ming1215919/article/details/114799184

Listhttps://www.cnblogs.com/xiaobug/p/11606362.html

解决--spring.profiles.active=prod设置的变量属性不起作用
https://blog.csdn.net/shaojianjun521/article/details/102803303

httputil https://www.cnblogs.com/i-tao/p/13638904.html

ConcurrentHashMap
https://my.oschina.net/liboware/blog/5117011
https://blog.csdn.net/qq_18300037/article/details/123795776

nohup java -jar rjdataservice-1.0.0-SNAPSHOT.jar >logs.txt & --spring.profiles.active=test

0

评论 (2)

取消
 1. 头像
  paul
  Windows 10 · Google Chrome

  这位博主,您好。在浏览完您的博客文章后,感觉您的博客内容质量非常的好,也达到了加入腾讯云自媒体分享计划的要求。
  现诚挚地向您发出邀请,邀请您加入腾讯自媒体分享计划:https://cloud.tencent.com/developer/support-plan?invite_code=347bs58ysckks 。待审核成功入驻后,会在社区后台为您发放相关得腾讯云无门槛代金券以及一些实物奖励。
  具体审核细则,请进入页面查看。

  回复
 2. 头像
  优才圈
  Windows 10 · Google Chrome

  知识和技术是学无止境的

  回复